GDPR

Den nya dataskyddslagen (GDPR) trädde i kraft 25 maj 2108, Rosénssons Consulting AB följer dessa riktlinjer till 100%.

(Läs igenom Rosénssons intrigitetspolicy nedan)

Integritetspolicy Rosénssons Consulting AB, version 2023-02-01

1. Inledning.
Innan du delar dina personuppgifter till oss ber vi dig att noggrant läsa igenom denna integritetspolicy som är en samtyckeshandling på hur Rosénssons Consulting AB behandlar personuppgifter. Individens säkerhet och personliga integritet för dennes personuppgifter är viktigt för Rosénssons Consulting AB som ansvarar för att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i enlighet med dataskyddslagen.

2. Personuppgifter, förklaring.
En personuppgift avser all slags information som kan hänföras direkt eller indirekt till en fysisk person, exempelvis namn, adress, personnummer, e-postadress, bild, kontonummer eller liknande.

3. För vem/vilka gäller Rosénssons Consulting AB´s integritetspolicy.
Denna integritetspolicy gäller för person som är kandidat, anställd, leverantörer, kunder och andra intressenter.

4. För vad gäller Rosénssons Consulting AB´s integritetspolicy.
Denna integritetspolicy reglerar hur Rosénssons Consulting AB samlar in och behandlar personuppgifter för de tjänster vi tillhandahåller som är uthyrning av personal och annan därmed förenlig verksamhet.

5. Personuppgifter som behandlas.
Rosénssons Consulting AB samlar enbart in och behandlar de personuppgifter som är nödvändiga och väsentliga för det specifika ändamålet, exempelvis uthyrning av konsult, betala ut lön och fakturaspecifikation.

6. Dela personuppgifter.
För att Rosénssons Consulting AB skall kunna utföra och administrera beställda tjänster kan vi behöva att dela personuppgifter till andra externa bolag. Vid delning av personuppgifter med tredje part har vi biträdesavtal och rutiner för att säkerställa att denna policy efterlevs även då. Om du ställer upp på att bli fotograferad eller att du självmant lämnar ifrån dig fotografi till Rosénssons Consulting AB samtycker du till att Rosénssons Consulting AB behandlar och använder fotografierna.

7. Hur länge sparar vi personuppgifter.
Rosénssons Consulting AB sparar personuppgifter så länge som det krävs för att uppnå det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in. Dina uppgifter bevaras så länge det krävs för att utföra vårt åtagande, så som att tillhandahålla kunder våra tjänster, fakturera, behandla reklamationer samt att uppfylla myndigheters krav.

•    Ansökningar skickade till Rosénssons Consulting AB skickas till jobb@rosenssons.com sparas i 2 år.
•    Anställningsavtal behandlas/arkiveras i 10 år efter avslutad anställning.
•    Kontrolluppgifter behandlas/arkiveras i 10 år.
•    Tidrapporter till kund, deltagare, faktura, lön, uppdrag, deklarationer och bokslut
behandlas/arkiveras i 10 år.

8. Rättelse
Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi har registrerade om dig. Du har rätt enligt lag att kostnadsfritt erhålla denna information utan angivande skäl. Du har även rätt att när som helst begära att vi antingen rättar eller raderar personuppgifter, vi kan ej radera personuppgifter där Rosénssons Consulting AB har rättslig förpliktelse, t.ex. Bokföringslag, LAS och där myndigheter behöver personuppgifterna för att sköta sina uppgifter. För rättelse vänligen kontakta jobb@rosenssons.com.

9. Ändring av integritetspolicy
Rosénssons Consulting AB förbehåller sig rätten att när som helst utan angivande av skäl, uppdatera denna integritetspolicy för att följa gällande lagstiftning. Om ändringarna är väsentliga kommer vi att meddela dig, om så krävs, för ditt fortsatta samtycke. Ändringarna i denna integritetspolicy kommer att föranleda ett nytt versionsnummer som är datum för när ny policy börjar gälla.

10. Kontaktuppgifter
Om du har några frågor eller synpunkter gällande denna policy, eller avseende behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på jobb@rosenssons.com eller tel: 040- 55 54 85